Kaposvári Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Ösztöndíjak


Általános tekintetben

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, a továbbiakban: Szkt.), és annak végrehajtási rendelete (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, a továbbiakban: Szkr.) a tanulók számára nem csak a képzés szerkezetében, tartalmában és intézményrendszerében, de a tanulói juttatások és ösztöndíjrendszer tekintetében is jelentős változásokat hozott.

 

Ezek a juttatások első alkalommal a 2020/2021-es tanévtől tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkoznak, azt követően pedig felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre (Szkt. 125. § (2) bekezdés).

 

Juttatásokkal kapcsolatos információk:

„(1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt:

 1. a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,
 2. b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóanegyszeri pályakezdési juttatásra,
 3. c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útjántámogatásra

jogosult.” (Szkt. 59. §)

 

Az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.” (Szkr. 170. §)

 • „(1) Az ösztöndíj havonkénti összege:
 1. a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,
 2. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 3. ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 4. bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 5. bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 6. bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka.

(3) Az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. E bekezdést kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.” (Szkr. 171. §)

„ (1) Az egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának

 1. a) százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van,
 2. b) száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van,
 3. c) kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van,
 4. d) háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.” (Szkr. 172. §)

„ (1) A rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján elnyerhető támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

 1. a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 2. b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel

 1. a) rendelkezik, a támogatás alapjának
 2. aa) tizenhat százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50–3,99 között van,
 3. ab) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 4. ac) harmincnégy százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,
 5. b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti mértékének a támogatás alapjára vetítve megállapított összege.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.” (Szkr. 173. §)

 • „Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.” (Szkr. 174. § (1) bek.)
 • „Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül kell átutalni.” (Szkr. 174. § (2) bek.)
 • A rendvédelmi szakképző intézmény tanulója a szakképzési ösztöndíj mellett külön rendvédelmi ösztöndíjra, a honvéd kadét szakképzésben részt vevő vagy honvédségi szakképző intézményben tanuló honvéd kadét ösztöndíjra is jogosult az Szkr. 176-177. §-ban, illetve 177/A. §-ban foglalt feltételek szerint.

A fenti juttatásokra való jogosultság feltételeiről és a juttatások adott tanévi mértékéről részletes információ itt olvasható.

Azon tanulókra, akik 2020. szeptember 1-től 10. vagy annál magasabb évfolyamra járnak (2020. május 31-ét megelőzően létesítettek tanulói jogviszonyt), a korábban hatályos jogszabályok vonatkoznak többek között a tanuló juttatások tekintetében is (Szkr. 125. § (3) bekezdés).

Fentiek értelmében tehát továbbra is jogosultak lehetnek Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra az Szkr. rendelkezéseit figyelembe véve. Erről részletesebb tájékoztató a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján olvasható, illetve az érintett tanulók iskolájukban kapnak tájékoztatást.

Ösztöndíjak

Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult - az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig .

Kizáró ok:

 • A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló.
 • Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az ösztöndíj alapja a alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, amely a 2022-es költségvetésben 1.200.000 Ft/fő/év, az egyhavi része pedig 100.000 Ft/fő/hó.

Az ösztöndíj mértéke:
Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a (2022-ben 8.000 Ft/hó).
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a (2022-ben 16.000 Ft/hó).

Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló, tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem a szakképző intézményben marad, a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a (2022-ben 8.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a (2022-ben 25.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a (2022-ben 42.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a (2022-ben 59.000 Ft/hó).

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 16 %-a, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 8 %-a.

Egyszeri pályakezdési juttatás:

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók, melynek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133 % (2022-ben 133.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184 % (2022-ben 184.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243 % (2022-ben 243.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302% (2022-ben 302.000 Ft).

Szakirányú oktatásban szakképzési ösztöndíj annak a tanulónak jár, aki valamilyen okból nem vesz részt duális képzésben.
A duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott összegű munkabér illeti meg.

Apáczai Ösztöndíj

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővült a 2020/2022-es tanév második felétől. A technikumokban és szakképző iskolában a most futó tanév második felétől nagyobb összegű juttatásban is részesülhet mintegy kétezer diák. A havi 16-34 ezer forintos Apáczai ösztöndíjakra a hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményű kilencedikesek és tizedikesek pályázhatnak. A program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára, 3 milliárd forint forrásból. 

A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamosai kaphatnak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakulhat.

A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtható támogatás a 2021/2022. tanév II. félévétől igényelhető.

A pályázók köre
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. {II. 7.) Kormányrendelet alapján, és az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben GINOP-6.2.9-VEKOP-20″ Felhívás, valamint a jelen kiírásban foglaltak szerinti pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 1. az első szakma megszerzésével összefüggésben, szakképző iskola vagy technikum 9. vagy 10. évfolyamán folyó nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezik;
 2. a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga eléri a 3,50-ot;
 3. a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A Pályázó képzését biztosító Intézmény a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére szóló Mentori támogató nyilatkozatot állít ki. A Nyilatkozat a benyújtásra kerülő pályázati dokumentáció része, a Pályázónak mellékletként csatolnia szükséges. A Nyilatkozat igazolja, hogy az Intézmény tehetséggondozó mentori támogatást biztosít a tanuló számára.

A pályázat benyújtásának helye és módja
Az Apáczai ösztöndíjprogram támogatására a Pályázónak a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (a továbbiakban: KRÉTA) van lehetősége pályázatot benyújtani. A KRÉTA a felhasználói fiókkal már rendelkező – tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult – tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • a Pályázóra vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelel,
 • a pályázói felületen megjelenő Nyilatkozatokat, Adatvédelmi Tájékoztatót és Pályázati Szabályzatot megismerte és elfogadja,
 • a jogosultságot igazoló dokumentum mellékleteket elbírálásra alkalmas minőségben csatolja, a Határozaton szereplő kérelmező személy Hozzájáruló Nyilatkozatával rendelkezik, amely kiskorú pályázó esetén a pályázat benyújtásához való támogató hozzájárulás is egyben.

Csak hiánytalanul kitöltött, valamint a jogosultságot igazoló kötelező mellékletekkel ellátott pályázat fogadható be.
A Pályázó kötelezettsége az Apáczai ösztöndíjprogram ügyfélszolgálatának ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu hivatalos e-mail címén haladéktalanul bejelenteni a pályázat benyújtását követő, a pályázatban rögzített adatait érintő bármely változást, különös tekintettel az iskolaváltásra.
Másik szakképző intézménybe történő átiratkozási eljárás a tanulói jogviszony megszűnésével és új tanulói jogviszony keletkezésével jár. Az új tanulói jogviszonyra vonatkozó változásbejelentés elmulasztása a pályázat érvénytelenné válását, illetve a támogatásra való jogosultság elveszítését eredményezheti. A részletes pályázati feltételek és dokumentáció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján érhető el.

Apáczai ösztöndíj

Forrás: NSZFH

 

 

 

 

 

  • KIM
 • IKK
 • Kaposvári Vizsgaközpont
 • Digitális Közösségi Alkotóműhely
 • Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: NSZFH
 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
 • Festo
 • VIDEOTON Elektro-PLAST Kft
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Kaposvári Szakképzési Centrum

   7400 Kaposvár, Fő utca 65.

  • Telefon: +36 (70) 400 2554

   E-mail: info@kszc.hu

   OM azonosító: 203027

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001287/2015


  2023Kaposvári Szakképzési Centrum